Revize

Je-li na zařízení zjištěn únik chladiva, musí provozovatel, bez zbytečného odkladu, zajistit opravu.

Do jednoho měsíce po provedené opravě zařízení zajistí provozovatel kontrolu těsnosti F-plynů prostřednictvím certifikované osoby. Nikoli svépomocí a udržovat zařízení v takovém technickém stavu, aby nedocházelo k úniku chladiva.

Pro provozovatele stacionárních klimatizačních systémů a tepelných čerpadel, které jsou v provozu, nebo dočasně mimo provoz a obsahují regulované látky a F-plyny, vyplívají podle nařízení EU č.517/2014 o F-plynech, závazné od 1.1.2017 tyto legislativní povinnosti:

  • Nařízení EU 517/2014 mění zavedený systém limitů kontrol těsnosti látek F-plynů ze stávajících kg na limity vyjádřené ekvivalentem CO2 (dále CO2-eq).
  • CO2-eq se vypočítá podle hodnoty GWP daného chladiva. Z praktického hlediska to znamená, že limity kontrol těsnosti budou záležet na množství chladiva v zařízení a na jeho GWP.
     

Pravidelná prohlídka a kontrola těsnosti klimatizace

Dle zákona č. 86/2002 Sb. z roku 2002 (zákon o ochraně ovzduší) dále dle nařízení Evropského parlamentu týkající se látek, které poškozují ozonovou vrstvu a dle nařízení o fluorovaných skleníkových plynech je nutné u klimatizačních zařízení s 3kg chladiva a více se začnou aplikovat přepočty CO2-eq, provádět pravidelnou kontrolu těsnosti chladivového okruhu. Kontrola úniku chladiva se provádí minimálně jednou do roka v závislosti na množství chladiva v okruhu. Nedodržením tohoto zákona může být postihnuto pokutou až ve výše 2 mil. Kč.

Provozovatelé zařízení, na které se vztahují kontroly těsnosti F-plynů, jsou povinny vést záznamy. Záznamy musí být vedeny zvlášť pro každé zařízení. Podobu záznamů v ČR upravuje zákon č. 73/2012 a vyhláška 257/2012, které po 1. 1. 2015 zůstávají v platnosti beze změny.

Provozovatel zařízení je povinen zajistit, aby znovuzískávání prováděly certifikované osoby a aby znovuzískané F-plyny byly recyklovány, regenerovány nebo zneškodněny. Znovuzískávání je sběr a skladování F-plynů a výrobků, včetně nádob, a zařízení během údržby nebo servisu nebo před likvidací výrobků či zařízení.

Potřebujete revizi klimatizace?

Zašlete nám žádost prostřednictvím kontaktního formuláře, nebo nám rovnou volejte tel: 774321769